Algemene voorwaarden

 

Wij zijn Bloei Praktijk VOF, gevestigd te Steenweg 67, 3540 Herk-de-Stad (België) met als ondernemingsnummer BE0779.719.652. Je kan ons via e-mail bereken op info@bloei-praktijk.be.

 

Artikel 1: definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons via de website
 2. Dienstverlener: de zorgverleners verbonden aan Bloei Praktijk
 3. Patiënt: de persoon die de verzorging geniet
 4. Dienst: de diensten die wij leveren
 5. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou ,als Klant, en wij, als Dienstverlener.
 7. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
 8. Website: www.bloei-praktijk.be
 9. Producten:
 • Pre- en postnatale begeleiding bij zwangerschap
 • Borstvoedingsadvies
 • Cursussen (zwangerschap, EHBO bij kinderen en baby’s)
 • Pre- en postnatale kine
 • Osteopathie
 • Psychologisch ondersteuning
 • Voedingsadvies
 • Doula

 

Artikel 2: toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. In deze algemene voorwaarden kan je de regels terugvinden op basis waarvan de Dienstverlener, onze diensten aan de Patiënt zullen aanbieden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, diensten en fysieke en digitale producten. De bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten.
 2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
 3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

 

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

 

De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website. Onze prijzen worden uitgedrukt in euro. Voor onze diensten zal er geen BTW worden aangerekend. Onze digitale producten zijn wel onderhevig aan BTW.

De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Patiënt het aanvaardt, is het geldende aanbod.

De Dienstverlener kan niet aan ons aanbod worden gehouden indien de Patiënt redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst gaat de Patiënt ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Patiënt ziet hiermee af van jouw herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

 

Artikel 4: tarieven en betaling

 

Vanaf 1 januari 2024 zullen onze vroedvrouwen hun eigen tarieven bepalen en zich losmaken van overeenkomsten. Deze beslissing is genomen na zorgvuldige overweging en reflectie op de financiële uitdagingen waar we momenteel mee geconfronteerd worden.

Er zijn drie mogelijkheden voor de gezinnen die wij begeleiden:

 • Bij een verhoogde tegemoetkoming (OMNIO-statuut), factureren wij het ziekenfonds via de derdebetalersregeling en word je 100% vergoed. Je hoeft geen remgeld of supplement te betalen.
 • Bij een hospitalisatieverzekering, factureren wij het basisbedrag (75% van de nomenclatuur) aan je ziekenfonds via de derdebetalersregeling. De overige 25% remgeld en het supplement factureren wij rechtstreeks aan jou. Deze factuur komt via e-mail, maar wordt volledig terugbetaald via je hospitalisatieverzekering. Zij dekken alle verloskundige zorgen vanaf 1 maand voor de bevalling t.e.m. 3 of 6 maand na de bevalling (afhankelijk van je polis), en sommige nog meer uitgebreid.
  Kijk voor de zekerheid wel even je polis na voor de specifieke voorwaarden!
  * na de verzekerbare periode kom je in onderstaand tarief terecht, met een verlaagd supplement.
 • Als je geen verhoogde tegemoetkoming of hospitalisatieverzekering hebt, factureren wij het basisbedrag (75% van de nomenclatuur) aan je ziekenfonds via de derdebetalersregeling. De overige 25% remgeld en een verlaagd supplement factureren wij rechtstreeks aan jou. Deze factuur komt via e-mail.

Bijgevolg vragen wij geen forfaitaire bijdrage of extra kosten. Indien je ver dan 15km (enkel) van de praktijk woont komt er een kilometervergoeding van 0,50cent/km bij. Is er sprake van een risicozwangerschap, dat komt de mutualiteit hiervoor tussen.

De vroedvrouwen blijven steeds de tijd nemen voor jouw vragen en bezorgdheden.

Indien de begeleiding tijdens de zwangerschap wordt afgebroken door de Patiënt, dan is er een vergoeding verschuldigd van 100 euro voor de reeds geleverde diensten door de Dienstverlener, nl. prenatale en postnatale begeleiding, 7/7  beschikbaarheid voor vragen, ontvangst in de consultatieruimtes en zorggarantie.

De volledige som dient na afsluiting van de begeleiding betaald te worden. Er wordt hiervoor een factuur opgemaakt. De betaaltermijn wordt vermeld op de factuur.

Voor de andere disciplines worden er andere tarieven gerekend. Hiervoor kan u ons steeds contacteren.

Betaalt de Patiënt niet op tijd, dan is de Dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de Patiënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Blijft de Patiënt in gebreke, dan zal de Dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Patiënt. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

In geval van liquidatie, faillissement of beslag van de Patiënt, dan zijn de vorderingen van de Dienstverlener op de Patiënt onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5: Wijziging en annulatie van de cursussen

 

De Patënt, kan slechts annuleren tot 2 weken voorafgaand aan de cursus, daarna is annuleren niet meer mogelijk. Indien de Patiënt wil annuleren (meer dan 2 weken op voorhand), behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht om hiervoor annulatiekosten, zijnde 25% van het aankoopbedrag aan te rekenen. Bij annulatie binnen de 2 weken voor de cursus of bij een ‘no show’, wordt er geen terugbetaling voorzien door de Dienstverlener aan de Patiënt.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

 

Voor onze cursussen bestaat er geen herroepingsrecht.

 

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

 

De Dienstverlener biedt verschillende soorten diensten aan.
Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zal de Dienstverlener, de volgende diensten aanbieden:

 • Pre- en postnatale begeleiding bij zwangerschap
 • Borstvoedingsadvies
 • Cursussen (zwangerschap, EHBO bij kinderen en baby’s, babymassage)
 • Pre- en postnatale kine
 • Osteopathie
 • Psychologisch ondersteuning
 • Voedingsadvies
 • Doula

 

De Dienstverlener voert de opdracht naar best vermogen uit. De Dienstverlener, is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Patiënt beoogde.
Indien en een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Dienstverlener het recht om bepaalde diensten te laten uitvoeren door derden.

 

Artikel 8: Consultaties

 

Indien de Patiënt meer dan 5 minuten te laat is, heeft de Dienstverlener, het recht om de consultatie in te korten. Dit doet geen afbreuk aan de kostprijs van de consultatie. De Patënt dient het volledige bedrag te betalen. Indien de Patiënt meer dan 15 minuten te laat is voor de consultatie, kan deze niet meer worden aangevat. De Patiënt dient te de consultatie dan te verplaatsen of te annuleren. De Patiënt verliest in dit geval het voorschotbedrag.

De Patiënt kan de afspraak kosteloos verplaatsen en annuleren tot 48 uur voorafgaand aan de consultatie.

Indien de Patiënt een afspraak wenst te verplaatsen of annuleren <24 uur voorafgaand aan de consultatie, dan dient de Patiënt een bedrag van 20 euro te betalen. Voor <12u is dit bedrag 30 euro en <6u is het 40 euro. De Dienstverlener zal hiervoor een factuur sturen. Een nieuwe consultatie kan pas ingeboekt worden na betaling van deze factuur.

Bij een ‘no show’, dus wanneer de Patiënt niet komt opdagen zonder de Dienstverlener te verwittigen, dan is de Patiënt verplicht tot betaling van de gehele consultatie. De Dienstverlener zal hiervoor een factuur sturen. Een nieuwe consultatie kan pas ingeboekt worden na betaling van deze factuur.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 

Algemeen

De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de overeenkomst naar best vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Patiënt erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. De Dienstverlener, kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele nalatigheid van derden.

De Dienstverlener sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van de Patiënten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van onze mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten voor opzet of grove schuld.

Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener, beperkt tot de het bedrag dat gedekt wordt door onze burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor medische beroepen. De Patiënt is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn of haar persoonlijke bezittingen. De Patiënt is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de Dienstverlener.

 

Aansprakelijkheid bij overmacht

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de Dienstverlener als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan de verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan de contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

De Patiënt wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de Dienstverlener, op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres of contactnummer van de Patiënt niet aan de Dienstverlener bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Indien de Dienstverlener, op het tijdstip van de overmacht, reeds gedeeltelijk een deel van de verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, dan is de Patiënt verplicht om dit gedeelte te vergoeden.

 

Relaties met derden

Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

 

Website

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van onze Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

 

Artikel 10: Intellectueel eigendomsrecht

 

Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Patiënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, modules en/of materialen, en overige inhoud op onze website of in onze webinars, eigendom zijn van de Dienstverlener. Deze intellectuele eigendomsrecht zijn beschermd door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. Dit is een niet limitatieve oplijsting.

De Dienstverlener de Patiënt een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

Het is de Patiënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud uit voornoemde documenten, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

 

Artikel 11: Gegevensverwerking

 

Door het aanvaarden van een aanbod de Patiënt zich akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens conform ons privacybeleid. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met ons privacybeleid, dat toegankelijk is op onze website.

In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt de Dienstverlener als ‘verantwoordelijke’ de persoonsgegevens die de Patiënt heeft opgegeven. De contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om de Overeenkomst met de Patiënt naar behoren uit te voeren.

 

Artikel 12: Geheimhouding

 

De Dienstverlener is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de Patiënt heeft meegedeeld tijdens, voorafgaand of na de Dienst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Patiënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De Patiënt is ook verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie zoals bedrijfsgeheimen van de Dienstverlener, in verband met eender welk bedrijfsfacet.

In het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake huidige, vroegere of potentiële Patiënten, contractuele voorwaarden,…

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 500,00 euro. Onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden kan beperken.

 

Artikel 13: Algemeen 

 

Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt, tenzij dwingend recht anders bepaalt.